Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sterkbegaafd

 • Cliënt is een ieder die een afspraak heeft gemaakt met Sterkbegaafd voor een cursus, training of begeleiding. Onder cliënten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten met Sterkbegaafd voor het volgen van (na-) scholing of het begeleiden van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers van minderjarige kinderen;
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren afgezegd worden; dit mag per sms/ whatssApp/ e-mail/ voicemail of telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden, vergoeding wordt dan naar redelijke maatstaven gerekend;
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen;
 • Alle offertes en aanbiedingen van Sterkbegaafd zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
 • Sterkbegaafd kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
 • Alle producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt;
 • Sterkbegaafd heeft een inspanningsverplichting, in plaats van een resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat ik, Arwen Kronemeijer, mijn uiterste best zal doen, maar geen resultaat kan garanderen.
 • Sterkbegaafd is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat de begeleiding van een cliënt niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht;
 • Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de cliënt. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres;
 • Facturen worden overwegend per email verzonden;
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het Sterkbegaafd vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen;
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,– alles exclusief omzetbelasting;
 • Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst.
 • Specifieke voorwaarden omtrent de privacy worden apart vermeld in de privacyverklaring van Sterkbegaafd.
 • Sterkbegaafd is voor klachten aangesloten bij een geschillencommissie voor de zorg. Verdere informatie vindt u in het document ‘Klachtenregeling’.
 • De tussen Sterkbegaafd en cliënt gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterkbegaafd.

Houten, 10-12-2019

Praktijk Sterkbegaafd is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht onder KvKnummer: 58401342

talentbegeleiding