Privacyverklaring

Sterkbegaafd Talentbegeleiding, gevestigd aan Metselsteen 10, 3991 ZN te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: http://www.sterkbegaafd.nl
Praktijkadres: Atalantaberm 1A, 3994 WB Houten
Postadres: Metselsteen 10, 3991 ZN Houten
Mobiel nummer: 06-37 27 26 40
Arwen Kronemeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Sterkbegaafd.
Zij is te bereiken via info@sterkbegaafd.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sterkbegaafd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sterkbegaafd.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sterkbegaafd verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
o Bij cliënten jonger dan 18 ook de naamgegevens van de ouders/ wettelijk vertegenwoordiger(s)
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling tijdens begeleiding, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sterkbegaafd kan ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou en of je kind verwerken:
• Gezondheid
• Godsdienst of levensovertuiging
• Biometrische gegevens
• School en/of opleidingsgegevens
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Deze gegevens hebben tot doel de begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sterkbegaafd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van een opdracht
• Administratieve doeleinden
• Het afhandelen van jouw betaling
• Communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Verzenden van een nieuwsbrief of reclame
• Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Sterkbegaafd maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sterkbegaafd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sterkbegaafd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn.
Voor de belastingdienst dienen we financiële zaken 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sterkbegaafd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen of bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sterkbegaafd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Sterkbegaafd jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Dit gaat over contacten met de school, leerkracht en eventuele andere behandelaars.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sterkbegaafd gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterkbegaafd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sterkbegaafd.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Sterkbegaafd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Sterkbegaafd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons